مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد شهر قدس

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اندیشه پرواز
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  تکنو مرکزی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: شایگان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: شایگان
https://.com