مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1389
    کارشناسی کارشناسی ارشد
    گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز / معدل 15.54
https://.com