مختصری از من

مدرک حسابداری 1 و حسابداری 2 و حسابداری صنعتی از مدیریت صنعتی

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  روانگستران صنعت آرین
  مالی و حسابداری/ خزانه دار - سرپرست حسابرسی داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com