مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه روزبهان ساری

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com