مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1391
    دکتری مهندسی هوافضا
    گرایش سازه های هوایی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 18.1
https://.com