مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت ترویج صنعت سومی پارسیان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

دانش تخصصی

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار پیوست
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com