مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1388
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش مهندسی شیمی /دانشگاه اهواز.امیدیه / معدل 14
https://.com