مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا 1374
  دکتری بورد تخصصی اورولوژی
  /دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۷۶ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  پزشکی درمانی/پرستاری// مدیر گروه اورولوژی
 • مهر ۱۳۷۴ تا مهر ۱۳۷۶
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  پزشکی درمانی/پرستاری// مدیر گروه اورولوژی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  استادیار اورولوژی دانشگاه آزاد اسلامی مدیر گروه ارولوژی دانشگاههای علوم پزشکی لرستان و آزاد اسلامی تنکابن تدریس دروس بالینی ، علوم پایه و زبان تخصصی استاد مشاور در تدوین چندپایان نامه عضویت در شوراهای آموزشی و پزوهشی دانشگاه در مقاطع مختلف دارای سابقه پزوهشی و شرکت در درج مقالات پِژوهشی در مجلات تخصصی در سالهای گذشته همکاری با کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی و نظام پزشکی ریاست یک دوره نظام پزشکی تنکابن ریاست هیئت بدوی انتظامی تنکابن عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تنکابن

دانش تخصصی

 • اورولوژی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اورولوژی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com