مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش هوش مصنوعی /دانشگاه قزوین / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Java
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle BI
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • web appication and web architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Java .net apache camel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Java
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle BI
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • web appication and web architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com