مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1376
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۰ تا هم اکنون
  پژوهشگاه استاندارد
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ مدیر گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بیولوژی - مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 17025
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سایر موارد مرتبط
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیولوژی - مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com