مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مهندسی برق/
https://.com