مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی
  گرایش اقتصاد کشاورزی /دانشگاه پیام نور شیراز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقاشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ایی
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ایی
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ایی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقاشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com