مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادي
  گرایش علوم اقتصادي /دانشگاه شيراز / معدل 16.16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پرديس پردازش
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حل مسائل و معادلات ریاضی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارائه گزارشات فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارائه گزارشات ارزش افزوده
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیست دیسک حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حل مسائل و معادلات ریاضی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارائه گزارشات فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارائه گزارشات ارزش افزوده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com