مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش فرآوری و انتقال گاز /دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  دوره ی کار آموزی مجتمع پتروشیمی شیراز واحد نیترات آمونیوم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کانون زبان ایران
https://.com