مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم و بهره وری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Models ( مدل های کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم و بهره وری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Models ( مدل های کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com