مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  بازاریابی کتاب
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com