مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17

دانش تخصصی

 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com