مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com