مختصری از من

بعنوان فردی که به رعایت قوانین و نظم اداری بسیار احترام میگذارم و در پیشبرد اهداف سازمان بسیار کوشا بوده و امانت داری و راز داری که بسیار فاکتور مهمی می باشد بخشی از خصوصیات رفتاری اینجانب بوده و با علاقه فراوان به کار گروهی در زمینه منابع انسانی تمایل به حضور دارم و در زمینه مسئول دفتری توان مدیریت و هماهنگی و ایجاد آرامش و کاهش استرس در محیط را نیز دارا بوده و و در خصوص مسئولیت اداری که جز سابقه کاری اینجانب می باشد از نظر عملکرد سازمانی دارای رتبه A می باشم./

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی ICT - IT
  /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی سجاد مشهد - کالج NIIT

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت حفاری شمال
  مسئول دفتر/ کارشناس منابع انسانی-مسئول دفتر مدیریت بازرگانی-رئیس امور اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  دریافت گواهی نامه دورهآموزش مهارت های دهگانه در سازمان از مرکز آموزش اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط به تایپ-مکاتبات اداری-تهیه گزارشات-مهارت های هفتگانه ICDL-
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به تایپ-مکاتبات اداری-تهیه گزارشات-مهارت های هفتگانه ICDL-
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com