مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی فناوری اطلاعات (IT)
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه مخابرات / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  قطار شهری
  راهبر قطار برقی
 • بهمن ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  قطار شهری
  مانیتورینگ
 • دی ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰
  قطار شهری
  تکنسین ایستگاه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • گواهینامه راهبری قطار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
دانش تخصصی
 • گواهینامه راهبری قطار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com