مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1388
  دیپلم ریاضی فیزیک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  ساعی صعود یکتا
  مالی و حسابداری/ نصاب الکترونیکال
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  تهران تک
  مالی و حسابداری/ نصاب الکترونیکال
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  پیشرو فراز رسان
  مالی و حسابداری/ نصاب الکترونیکال
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  ارمان مانگ
  مالی و حسابداری/ نصاب الکترونیکال
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  بیهق اوج نیرو
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ نصاب الکترونیکال
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  فانوس اسمان ابی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ نصاب الکترونیکال
https://.com