مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 2017
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه سراسری حضرت معصومه / معدل 19.45
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش کارافرینی /دانشگاه سمنان.روزانه / معدل 18.32

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com