مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش اجرایی و کسب و کار /دانشگاه تهران
 • 1360 تا 1372
  دیپلم برق
  گرایش صنعتی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۳ تا هم اکنون
  شرکت حمل و نقل سیمان ایران آزاد
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سهام دار و مدیر اجرایی
 • فروردین ۱۳۷۳ تا هم اکنون
  ساختمان سازی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سازنده و فروشنده ساختمان های مسکونی تجاری
https://.com