مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت کشت و صنعت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارگر دامداری
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت کاسپین
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارگر خط تولید
 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت دارو شیشه
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور خط تولید

دانش تخصصی

 • نقاشی دیواری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقاشی دیواری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com