مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش روانسنجی /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 17.33

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نوین چرم
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: مهارت در زمینه جذب ، گزینش و توسعه منابع انسانی ، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل ، ارزیابی عملکرد کارکنان ، نیاز سنجی آموزش و برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی نیروی انسانی ، کارمند یابی ، جامعه پذیری ، ارزشیلبی مشاغل ، ایجاد انگیزه و تعهد سازمانی ، جانشین پروری و نگهداشت نیروی انسانی

دانش تخصصی

 • روانسنجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانسنجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com