مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷
  بیمارستان
  پزشکی درمانی/پرستاری// ماما

  توضیحات: ماماکاردان شاغل درزایشگاه بودم

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com