مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی طراحی صنعتی
  گرایش جواهرات /دانشگاه تهران
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  گروه ساعتچی
  مالی و حسابداری/ مدیر هنری-مدیر مالی
https://.com