مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب
  گرایش آبیاری و زهکشی /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی آب
  گرایش آب /دانشگاه ایلام / معدل 13.37

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Software
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aqua crop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crop wat
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Net wat
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • enternet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hec-Ras
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Water Gems
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Drinmod
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Software
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com