مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش باغبانی /دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 15.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  تولیدی نهال آقای صدیقی
  تولید نهال
 • خرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  گلخانه آای احمدی
  مدیریت گلخانه
https://.com