مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه خوارزمی / معدل 18.5
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه چابهار / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  مشاوره سرمایه گذاری معیار
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ Business Analyst

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارزیابی کارایی شرکت های تولید فولاد پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

پروژه ها

 • 1394
  تحلیل صنعت فولاد
  تحلیلگر
 • 1394
  تحلیل صنعت سنگ آهن
  تحلیلگر
 • 1394
  تحلیل صنعت داروسازی
  تحلیلگر

افتخارات

 • 1391
  دﺑﯿﺮ ﻫﺴﺘﻪ ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 • 1390
  دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
 • 1380
  پذیرش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي درﺧﺸﺎن

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi Pro v5.2.8
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com