مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی کارشناسی اتاق عمل
  /دانشگاه پیراپزشکی بهبهان

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اتاق عمل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اتاق عمل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com