مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی برق
    گرایش ابزار دقیق /دانشگاه غیر انتفاعی اروندان / معدل 14.85
https://.com