مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1393
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه طراحی و نوآوری جالب
  هنر/طراحی/ تولید کننده محتوا و کارگردانی هنری
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  گروه ساختمانی آرامش
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازیگری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگردانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازیگری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگردانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com