مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد الامی واحد نور / معدل 18.05

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰
  شرکت مهندسی
  مهندسی عمران/ معماری/ همکار طراحی
  تصویر مدرک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سوابق تدریس همکار-مدرس درس مقدمات طراحی و طرح معماری 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. همکار-مدرس درس روش و نظریه های معماری)کارشناسی ارشد(دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. همکار-مدرس درس حکمت هنر اسلامی )کارشناسی ارشد(دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. مدرس کارگاه بیان تصویری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. همکار-مدرس درس پایان نامه و طرح معماری )کارشناسی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. مدرس درس کارگاه مواد و مصالح(کارشناسی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. مدرس کارگاه از استعاره کلاسیک تا استعار مفهومی(گرگان). مدرس کارگاه آجرچینی-دانشگاه جامع گلستان. {سوابق پژوهشی} دارای تاییدیه پذیرش و ارائه مقاله " تبیین الگوی هولوگرافیک در سیر تکاملی شهر"، نشریه علمی پژوهشی باغ نظر . دارای تاییدیه پذیرش و ارائه مقاله " کهن بافت ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده)نمونه موردی شهر آمل("، کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا، آذر ماه 1392 . دارای تاییدیه پذیرش و ارائه مقاله " تبیین مفهوم پرسپکتیو در معماری معاصر ایران"، کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا، آذر ماه 1393 . دارای تاییدیه پذیرش و ارائه مقاله "این همانی معماری پایدار، ساختمان سبز و همگام با طبیعت در گذشته الگو و رهیافتی برای آینده"، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر ماه1392. دارای تاییدیه پذیرش و ارائه مقاله "سیر تحول بومشناسانه تاریخی معماری و شهر پایدار"، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر ماه 1392. دارای تاییدیه پذیرش و ارائه مقاله "فضای بینابین،عامل پیوند فضایی"، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر ماه 1391. دارای تاییدیه پذیرش و ارائه مقاله " بینابینی در کهن الگوی بومی "، دومین کنفرانس ملی هنر طبرستان: معماری بومی، اردیبهشت 1393 ، دانشگاه مازندران. مقاله " پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران "، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر)در دست داوری). مسول اجرای طرح "پیاده راه الگویی جهت توسعه کهن بافت، نمونه موردی: آمل"، واحد پژوهشی شورای شهر آمل و شهرداری آمل، 1395. سخنرانی "اصل کلیت و منطق الگوریتمیک در ساختار چیدمانی - فضایی" دانشگاه جامع گلستان، 1395.
 • 1390
  "اصل کلیت و منطق الگوریتمیک در ساختار چیدمانی - فضایی" دانشگاه جامع گلستان، 1395.

افتخارات

 • 1395
  دانشجوی برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور- 1393.
  عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- 1394.
  پژوهشگر شورای شهر آمل-واحد پژوهش 1395.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArchiCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com