مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: Ims(سیستم مدیریت یکپارچه شامل ایزو۹۰۰۱و ۱۴۰۰۱و oHSAS18001)
 • CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com