مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1382
    دیپلم الکترونیک
    / معدل 14
https://.com