مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه شهید چمران اهواز

دانش تخصصی

 • تنظیم حقوق و دستمزد دستی و ایکسلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سندرسی و دفتر نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رد کردن مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری راینو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری اخوان محاسب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تنظیم حقوق و دستمزد دستی و ایکسلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سندرسی و دفتر نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com