مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی نمايش
  گرایش بازيگري /دانشگاه هنر و معماري تهران مركز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بازيگرى و عكاسي
 • بازيگرى و عكاسي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com