مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com