مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه صنعتی سجاد مشهد / معدل 14.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  نانو تراشه مشهد
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین شبکه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی سجاددر سال 1392

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA RS - LPIC1 - MCSE 2003 - MTCNA - VCP

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA RS - LPIC1 - MCSE 2003 - MTCNA - VCP
https://.com