مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه آزاد
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش پول و بانکداری /دانشگاه قزوین

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بهساز کسب و کار تینو
  منابع انسانی و آموزش/ مدیریت منابع انسانی

  توضیحات: مجری و کار گزار صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد تهران
  دبیر
 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  اندیشه رایانه پاسارگاد
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر
 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  تنیان راه رود
  مشاور اقتصادی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  پویا شبکه قشم
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  پویا شبکه قشم
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مسئول خرید
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۸
  پویا شبکه قشم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
https://.com