مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد تذر
  گرایش د /دانشگاه ذ رد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ترر
  مالی و حسابداری/ ار

  توضیحات: اتتلزاات

https://.com