مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1386
    کارشناسی مهندس عمران
    گرایش نقشه برداری /دانشگاه دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی / معدل 15

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷
    مترو
    مهندسی عمران/ معماری/ مهندس عمران نقشه برداری
https://.com