مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسى تكنولوژى معمارى
    /دانشگاه ازاد چالوس
https://.com