مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش ساز های دریایی /دانشگاه هرمزگتن / معدل 16.38
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه هرمزگان / معدل 16.02

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com