مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
https://.com