مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  نوسازی مدرسه سید اباد نیلی
  مجری تاسیسات سیستمهای حرارتی و برودتی
 • 1394
  دانشگاه پیام نور کلاله
  مجری تاسیسات حرارتی و برودتی
 • 1394
  هنرستان شبانه روزی مراوتپه
  مجری تاسیسات سستمهای حرارتی و برودتی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تاسیسات حرارتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تاسیسات حرارتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
https://.com