مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش اتمی مولکولی لیزر /دانشگاه خوارزمی
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فیزیک
  /دانشگاه آیت الله عظمی بروجردی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ارتباطات
 • مدیریت
 • نو آوری
 • حل مسئله
 • ورزش
 • موسیقی
 • ادبیات
 • علوم دینی
 • هنر

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com