مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی مدیریت دولتی
    /دانشگاه پیام نور رشت
https://.com