مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1393
    دیپلم
    / معدل 14
https://.com